Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Bochni


Rynek pracy

  • 881,30 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.057,60 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 440,70 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 31.988,82 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

6,0%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu maja 2020r.
krajowa stopa bezrobocia

Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Projekt „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie bocheńskim (VI)", w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (RPO WM) 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.1 Aktywizacja...

Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie bocheńskim (V)"w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Dofinansowanie na realizację projektu EFS na lata 2020-2021 wynosi 1 365 528,65 zł.  Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych poniżej 30...

Powiatowy Urząd Pracy w Bochni informuje o realizacji projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie bocheńskim (V)", w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (RPO WM) 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,...

Powiatowy Urząd Pracy w Bochni realizuje projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie bocheńskim (IV)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 .   Kwota dofinansowania na lata 2019-2020 będzie wynosić ogółem 2 120 054,29 zł  w tym ze środków wspólnotowych 84,28% w...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę