FAQ - Powiatowy Urząd Pracy w Bochni


Nagłówek

FAQ

Zgłaszanie ofert pracy przez pracodawców

Jeśli jesteś pracodawcą i chcesz zamieścić ogłoszenie o wolnym stanowisku, skorzystaj z tej strony.

Poszukując kandydata na wolne miejsce pracy pracodawca może zgłosić ofertę pracy do jednego powiatowego urzędu pracy – właściwego ze względu na jego siedzibę albo miejsce wykonywania pracy albo innego wybranego przez siebie urzędu. Urząd, który przyjmie ofertę bierze na siebie zadania w zakresie upowszechniania tej oferty, kontaktów z pracodawcą i osobami zarejestrowanymi oraz kierowania zarejestrowanych do pracodawcy.

Zgłaszając ofertę pracodawca może nie wyrazić zgody na podawanie do wiadomości publicznej informacji umożliwiających jego identyfikację przez osoby niezarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy. Taka oferta będzie udostępniona w pełnym zakresie wyłącznie tym bezrobotnym lub poszukującym pracy, którzy spełniają wymagania określone w ofercie i których powiatowy urząd pracy skieruje do pracy u tego pracodawcy.

Powiatowy urząd pracy nie może przyjąć oferty pracy, jeżeli pracodawca zawarł w ofercie pracy wymagania, które naruszają zasadę równego traktowania w zatrudnieniu w rozumieniu przepisów prawa pracy i mogą dyskryminować kandydatów do pracy, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie lub orientację seksualną.

Powiatowy urząd pracy może odmówić przyjęcia oferty pracy, jeżeli pracodawca w okresie 365 dni przed dniem zgłoszenia oferty pracy został ukarany lub skazany prawomocnym wyrokiem za naruszenie przepisów prawa pracy albo jest objęty postępowaniem dotyczącym naruszenia przepisów prawa pracy.

partners

shortcut-links

 go-to-top