FAQ - Powiatowy Urząd Pracy w Bochni


Nagłówek

FAQ

Oferta dla bezrobotnych i poszukujących pracy

Powiatowy Urząd Pracy oferuje bezrobotnym usługi takie jak:
 • pośrednictwo pracy,
 • poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa,
 • umożliwienie udziału w szkoleniach,
 • korzystanie ze świadczeń pieniężnych, itd.
Jeśli chcesz skorzystać z pomocy PUP, musisz zarejestrować się jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy we właściwym - ze względu na miejsce zamieszkania - Powiatowym Urzędzie Pracy.

Pomoc w doborze kandydata do pracy

Pomoc w doborze kandydatów do pracy to pomoc udzielana w procesie rekrutacji, obejmująca takie możliwe działania, jak:
 • określenie cech psychofizycznych niezbędnych do wykonywania pracy na konkretnym stanowisku,
 • diagnozowanie predyspozycji zawodowych osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy – kandydatów do pracy,
 • kierowaniu kandydatów na specjalistyczne badania psychologiczne bądź lekarskie, pozwalające na wydanie opinii o ich przydatności zawodowej.
Z pomocy w doborze kandydatów skorzystać może każdy pracodawca. Trzeba tylko skontaktować się z właściwym urzędem pracy. Urzędy pracy dysponują wysoko wykwalifikowanymi ekspertami z zakresu selekcji i rekrutacji, którzy swoje fachowe usługi dla firm oferują za darmo.

Poradnictwo zawodowe dla pracodawców

Poradnictwo zawodowe jest usługą, w ramach której pracodawcy krajowi mogą skorzystać ze specjalistycznej pomocy doradców zawodowych zatrudnionych w urzędzie pracy.
 
Poradnictwo zawodowe świadczone przez urzędy pracy, adresowane do pracodawców, obejmuje:
 • pomoc w doborze kandydatów do pracy spośród osób bezrobotnych i poszukujących pracy;
 • pomoc we wspieraniu rozwoju zawodowego pracodawcy i jego pracowników przez udzielanie porad zawodowych.
Pomoc udzielana jest poprzez porady zawodowe, informacje na temat rynku pracy oraz możliwości szkolenia i kształcenia. Doradca zawodowy może pomóc w procesie rekrutacji, począwszy od określenia cech psychofizycznych niezbędnych do wykonywania konkretnego zawodu, poprzez pomoc w poszukiwaniu odpowiednich kandydatów do pracy spośród osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Pomoc pracodawcy w doborze kandydatów może być świadczona wtedy, gdy PUP przyjmie do realizacji ofertę pracy od tego pracodawcy. Następnie pracodawca winien złożyć w urzędzie pracy pisemny wniosek (zobacz jakie informacje powinien zawierać wniosek), o możliwość skorzystania z pomocy doradcy zawodowego w doborze kandydatów na miejsce/a pracy zgłoszone przez niego w ofercie pracy. Wniosek ten może być złożony równocześnie z ofertą pracy.

Wniosek powinien zawierać następujące informacje:
 • imię i nazwisko lub nazwę pracodawcy,
 • adres,
 • numer telefonu i faksu,
 • adres poczty elektronicznej i adres strony internetowej, jeżeli pracodawca posiada tego typu środki komunikacji,
 • imię i nazwisko osoby wyznaczonej do kontaktów,
 • numer identyfikacji podatkowej NIP,
 • określenie zakresu oczekiwanej pomocy.
W przypadku potrzeby indywidualnego rozwoju zawodowego pracodawca powinien dołączyć listę osób zawierającą:
 • imię i nazwisko,
 • numer PESEL, a w przypadku cudzoziemca numer dokumentu stwierdzającego tożsamość,
 • numer identyfikacji podatkowej pracodawcy NIP.
Usługi z zakresu poradnictwa dla pracodawców są realizowane zgodnie z zasadami:
 • dostępności usług poradnictwa zawodowego,
 • dobrowolności,
 • równości bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne i wyznanie religijne lub przynależność związkową,
 • swobody wyboru zawodu i miejsca zatrudnienia,
 • bezpłatności,
 • poufności i ochrony danych.

Pośrednictwo pracy dla bezrobotnych i poszukujących pracy

Pośrednictwo pracy jest jedną z podstawowych usług oferowanych przez powiatowe urzędy pracy. Polega na udzielaniu pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia poprzez pozyskiwanie ofert pracy, ich upowszechnianie,  informuje o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na rynku pracy, informowanie o ofertach pasujących do wymagań osób poszukujących pracy oraz inicjowanie kontaktów z potencjalnymi pracodawcami.

Pośrednictwo pracy realizowane przez urzędy pracy zawsze jest nieodpłatne, dobrowolne, ogólnie dostępne, jawne (wszystkie oferty pracy są podawane do wiadomości bezrobotnym i poszukującym pracy) i świadczone na zasadach równości (nie dyskryminuje nikogo bez względu na jego płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie lub orientację seksualną).

partners

shortcut-links

 go-to-top