Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Bochni


Zawartość stron

 

Powiatowy Urząd Pracy w Bochni informuje o realizacji projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie bocheńskim (III)", w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (RPO WM) 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa – programy powiatowych urzędów pracy.

Wartość projektu na lata 2017-2018 wynosi 1 258 693,30 zł w tym ze środków wspólnotowych 1 069 889,30 zł, co stanowi 85% i z wkładu krajowego 188 804,00  zł co stanowi 15%.         

Celem głównym projektu jest zwiększenie poziomu zatrudnienia osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj. osób: wieku 50 lat i więcej, długotrwale bezrobotnych, z niepełnosprawnościami, o niskich kwalifikacjach zawodowych oraz kobiet.

Uczestnikami projektu będzie co najmniej 117 osób (68 kobiet i 49 mężczyzn) w wieku 30 lat i więcej pozostające bez pracy, zarejestrowane w PUP Bochnia i zakwalifikowane do profilu pomocy I lub II w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, należące co najmniej do jednej z grup tj. osoby: o niskich kwalifikacjach, długotrwale bezrobotne, w wieku 50 lat i więcej, z niepełnosprawnościami oraz kobiety.
 
W 2017 roku  w ramach projektu planuje się :
- organizację miejsc odbywania stażu dla 30 osób,
- zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych dla 45 osób,
- zatrudnienie w ramach doposażenie lub wyposażenia stanowiska pracy dla 16 osób,
- przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej dla 16 osób,
- organizację szkoleń w celu zdobycia bądź podniesienia kwalifikacji zawodowych dla 10 osoby,
- kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby dla 117 osób oraz poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełnienia kompetencji i kwalifikacji zawodowych dla 117 osób.
 
Projektem planuje się objąć 117 osób (68 kobiet i 49 mężczyzn), w tym 47 osób długotrwale bezrobotnych, 25 osób o niskich kwalifikacjach,
9 osób z niepełnosprawnościami oraz 36 osób
w wieku 50 lat i więcej.
 
Dzięki realizacji projektu planuje się osiągnięcie następujących efektów:
-117 osób zostanie objęte wsparciem w projekcie, w tym 47 osób długotrwale bezrobotnych, 25 osób   o niskich kwalifikacjach, 9 osób z niepełnosprawnościami oraz 36 osób w wieku 50 lat i więcej,
- 53 osoby bezrobotne po opuszczeniu programu podejmie prace, łącznie z prowadzącymi działalność gospodarczą na własny rachunek,
- 4 osób bezrobotne uczestniczące w kształceniu/szkoleniu uzyskają kwalifikacje po opuszczeniu programu
- Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób powyżej 50 roku życia na poziomie 33%,
- Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób niskich kwalifikacjach na poziomie 38%,
- Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób długotrwale bezrobotnych na poziomie 30%,
- Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób niepełnosprawnych na poziomie 33%,
- Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla kobiet na poziomie 39%.

Aktualizacja  29.09.2017

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę