Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Bochni


Zawartość stron


Powiatowy Urząd Pracy w Bochni realizował projekt
„Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie bocheńskim (II)", w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (RPO WM) 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa – programy powiatowych urzędów pracy.
Wartość projektu na lata 2016-2017 wynosiła 1 329 467,97 zł w tym ze środków wspólnotowych 1 130 047,77 zł, co stanowi 85% i z wkładu krajowego 199 420,20 zł co stanowi 15%.     
Celem głównym projektu było zwiększenie poziomu zatrudnienia osób znajdujących się
w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj. osób powyżej 50 roku życia, długotrwale bezrobotnych, osób z niepełnosprawnościami, osób o niskich kwalifikacjach zawodowych oraz kobiet.
Uczestnikami projektu było   126 osób (57 kobiet i 69 mężczyzn) w wieku 30 lat i więcej pozostające bez pracy, zarejestrowane w PUP Bochnia i zakwalifikowane do profilu pomocy I lub II
w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, należące co najmniej do jednej z grup:
 • osoby o niskich kwalifikacjach,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby powyżej 50 roku życia,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • kobiety.
 
W ramach projektu zrealizowano::
 • organizację miejsc odbywania stażu dla 38 osób,
 • zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych dla 21 osób,
 • zatrudnienie w ramach doposażenie lub wyposażenia stanowiska pracy dla 19 osób,
 • przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej dla 25 osób,
 • organizację szkoleń w celu zdobycia bądź podniesienia kwalifikacji zawodowych dla 22 osób,
 • kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego
  z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby dla 73 osób oraz poradnictwo zawodowe
  w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełnienia kompetencji i kwalifikacji zawodowych dla 126 osób.
 
Projektem zostało objętych 126 osób (57 kobiet i 69 mężczyzn), w tym 78 osób długotrwale bezrobotnych, 105 osób o niskich kwalifikacjach, 19 osób z niepełnosprawnościami oraz 49 osób
w wieku 50 lat i więcej.
 
Dzięki realizacji projektu zostały osiągnięte następujące efekty:
 • 123 osoby zostaną objęte wsparciem w projekcie, w tym 78 osób długotrwale bezrobotnych, 105 osób   o niskich kwalifikacjach, 19 osób z niepełnosprawnościami oraz 49 osób w wieku 50 lat i więcej,
 • 88 osób bezrobotnych po opuszczeniu programu podejmie prace, łącznie z prowadzącymi działalność gospodarczą na własny rachunek,
 • 22 osoby bezrobotne uczestniczące w kształceniu/szkoleniu uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu,
 • Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób powyżej 50 roku życia  został osiągnięty na poziomie 66,67%
 • Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób niskich kwalifikacjach został osiągnięty na poziomie 64,29%,
 • Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób długotrwale bezrobotnych  został osiągnięty na poziomie 64,91%,
 • Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób niepełnosprawnych został osiągnięty na poziomie 64,29%
Aktualizacja 14.08.2018r.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę