Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Bochni


Zawartość stron


Powiatowy Urząd Pracy w Bochni informuje o realizacji projektu
„Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie bocheńskim (II)", w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (RPO WM) 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa – programy powiatowych urzędów pracy.
Wartość projektu na lata 2016-2017 wynosi 1 329 467,97 zł w tym ze środków wspólnotowych 1 130 047,77 zł, co stanowi 85% i z wkładu krajowego 199 420,20 zł co stanowi 15%.     
Celem głównym projektu jest zwiększenie poziomu zatrudnienia osób znajdujących się
w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj. osób powyżej 50 roku życia, długotrwale bezrobotnych, osób z niepełnosprawnościami, osób o niskich kwalifikacjach zawodowych oraz kobiet.
Uczestnikami projektu będą co najmniej 123 osoby (68 kobiet i 55 mężczyzn) w wieku 30 lat i więcej pozostające bez pracy, zarejestrowane w PUP Bochnia i zakwalifikowane do profilu pomocy I lub II
w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, należące co najmniej do jednej z grup:
 • osoby o niskich kwalifikacjach,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby powyżej 50 roku życia,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • kobiety.
 
W 2016 roku  w ramach projektu planuje się :
 • organizację miejsc odbywania stażu dla 40 osób,
 • zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych dla 20 osób,
 • zatrudnienie w ramach doposażenie lub wyposażenia stanowiska pracy dla 15 osób,
 • przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej dla 25 osób,
 • organizację szkoleń w celu zdobycia bądź podniesienia kwalifikacji zawodowych dla 23 osoby,
 • kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego
  z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby dla 73 osób oraz poradnictwo zawodowe
  w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełnienia kompetencji i kwalifikacji zawodowych dla 123 osób.
 
Projektem planuje się objąć 123 osoby (68 kobiet i 55 mężczyzn), w tym 55 osób długotrwale bezrobotnych, 21 osób o niskich kwalifikacjach, 11 osób z niepełnosprawnościami oraz 26 osób
w wieku 50 lat i więcej.
 
Dzięki realizacji projektu planuje się osiągnięcie następujących efektów:
 • 123 osoby zostaną objęte wsparciem w projekcie, w tym 52 osób długotrwale bezrobotnych, 21 osób   o niskich kwalifikacjach, 11 osób z niepełnosprawnościami oraz 39 osób w wieku 50 lat i więcej,
 • 56 osób bezrobotnych po opuszczeniu programu podejmie prace, łącznie z prowadzącymi działalność gospodarczą na własny rachunek,
 • 8 osób bezrobotnych uczestniczących w kształceniu/szkoleniu uzyska kwalifikacje po opuszczeniu programu,
 • Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób powyżej 50 roku życia na poziomie 33%,
 • Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób niskich kwalifikacjach na poziomie 38%,
 • Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób długotrwale bezrobotnych na poziomie 30%,
 • Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób niepełnosprawnych na poziomie 33%,
 • Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla kobiet na poziomie 39%.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę