Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Bochni


Zawartość stronPowiatowy Urząd Pracy w Bochni realizował projekt „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie bocheńskim (I)", w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (RPO WM) 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa – programy powiatowych urzędów pracy.
Wartość projektu na lata 2015-2016 wynosi 764 319,89 zł w tym ze środków wspólnotowych 649 671,91 zł, co stanowi 85% i z wkładu krajowego 114,647,98 zł co stanowi 15%.         
Celem głównym projektu było zwiększenie poziomu zatrudnienia osób znajdujących się
w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj. osób powyżej 50 roku życia, długotrwale bezrobotnych, osób z niepełnosprawnościami, osób o niskich kwalifikacjach zawodowych oraz kobiet.
Uczestnikami projektu były 84 osoby (41 kobiet i 43 mężczyzn) w wieku 30 lat i więcej pozostające bez pracy, zarejestrowane w PUP Bochnia i zakwalifikowane do profilu pomocy I lub II
w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, należące co najmniej do jednej z grup:
 • osoby o niskich kwalifikacjach,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby powyżej 50 roku życia,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • kobiety.
W ramach projektu zrealizowano:
 • organizację miejsc odbywania stażu dla 24 osób,
 • zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych dla 9 osób,
 • zatrudnienie w ramach doposażenie lub wyposażenia stanowiska pracy dla 11 osób,
 • przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej dla 10 osób,
 • organizację szkoleń w celu zdobycia bądź podniesienia kwalifikacji zawodowych dla 30 osób,
 • kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego
  z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby dla 30 osób oraz poradnictwo zawodowe
  w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełnienia kompetencji i kwalifikacji zawodowych dla 84 osób.
 
Projektem objeto 84 osoby (41 kobiet i 43 mężczyzn), w tym 53 osób długotrwale bezrobotnych, 70 osób o niskich kwalifikacjach, 10 osób z niepełnosprawnościami oraz 31 osób
w wieku 50 lat i więcej.

Dzięki realizacji projektu osiągnięto następujące efekty:
 • 84 osoby zostaną objęte wsparciem w projekcie, w tym 53 osób długotrwale bezrobotnych, 70 osób   o niskich kwalifikacjach, 10 osób z niepełnosprawnościami oraz 31 osób w wieku 50 lat i więcej,
 • 48 osób bezrobotnych po opuszczeniu programu podejęło prace, łącznie z prowadzącymi działalność gospodarczą na własny rachunek,
 • Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób powyżej 50 roku życia  została osiągnięta na poziomie 42,31%,
 • Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób niskich kwalifikacjach została osiągnięta na poziomie 44,26%,
 • Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób długotrwale bezrobotnychzostała osiągnięta na poziomie 41,86%,
 • Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób niepełnosprawnych na poziomie 50%,
 • Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla kobiet została osiągnięta na poziomie 50%.
Akttualizacja 14.08.2018r.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę