Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Bochni


Zawartość stron


Powiatowy Urząd Pracy w Bochni podpisał umowę na realizację projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie bocheńskim (I)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014 – 2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa I, Osoby młode na Rynku Pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielone z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
 
Wartość projektu na lata 2015-2016 wynosi 2 707 086,00 w tym ze środków wspólnotowych 2 487 601,32, co stanowi 91,89% i z wkładu krajowego 219 484,68 zł co stanowi 8,11%.
 
Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie bocheńskim.
 
Uczestnikami projektu będą osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bochni jako bezrobotne z ustalonym I lub II profilem pomocy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu ( tzw. młodzież NEET)
Zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 uznaje się osobę młodą w wieku 18-29 lat, która spełnia łącznie trzy warunki :
 - nie pracuje,
 - nie kształci się ( tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),
 - nie szkoli ( tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskane, uzupełnienie, lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych , potrzebnych do wykonywania pracy. W procesie oceny czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, należy zweryfikować czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni).
 
W 2015 w ramach projektu planuje się :
 • organizację miejsc odbywania stażu dla 185 osób,
 • przyznanie bonu stażowego dla 20 osób,
 • zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych dla 60 osób,
 • przyznanie bonu szkoleniowego dla 35 osób
 • przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej dla 35 osób,
 • identyfikacja potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych dla 335 osób
 • kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych dla 335 osób. 
 
Projektem planuje się objąć 335 osób, w tym 118 osób długotrwale bezrobotnych, 8 osób niepełnosprawnych.
 
Dzięki realizacji projektu planuje się osiągnięcie następujących efektów:
 • 335 osób zostanie objętych wsparciem w projekcie, w tym 118 długotrwale bezrobotnych i 8 z niepełnosprawnościami.
 • 252 – osoby otrzyma ofertę pracy, kształcenia ustawicznego, przygotowania zawodowego lub stażu po opuszczeniu programu, w tym 91 długotrwale bezrobotnych
 • 232 osób bezrobotnych uczestniczących w kształceniu/szkoleniu lub uzyskujących kwalifikacje lub pracujących (łącznie z pracującymi na własny rachunek) po opuszczeniu programu, w tym 70 długotrwale bezrobotnych,
 • 309 osób, które ukończy interwencję wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, w tym 111 długotrwale bezrobotnych,
 • Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób niepełnosprawnych na poziomie 17%,
 • Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób długotrwale bezrobotnych na poziomie 35%,
 • Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób niskich kwalifikacjach na poziomie 36%
 • Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób niekwalifikujących się do powyżej wymienionych grup docelowych na poziomie 43%
 • 35 przyznanych środków na podjęcie działalności gospodarczej,

Bochnia 2015-05-27
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę